اخبار

تأمین بودجه برای بزرگ‌ترین شبکه دستگاه خودپرداز بیت کوین موسوم به کوین می

تأمین بودجه برای بزرگ‌ترین شبکه دستگاه خودپرداز بیت کوین موسوم به کوین می

درآمد حاصل از بودجه برای دریافت مجوزهای بیشتر برای گسترش دستگاه خودپرداز بیت کوین در ایالات‌متحده و پوشش بین‌المللی استفاده خواهد شد.درآمد حاصل از بودجه برای دریافت مجوزهای بیشتر برای گسترش دستگاه خودپرداز بیت کوین در ایالات‌متحده و پوشش بین‌المللی استفاده خواهد شد.

اطلاعات بیشتر